24. október 2021    /    5 minút

Ako písať čiarky? Pravidlá, ktoré asi nepoznáte!

Španielska dedina. To je jediné spojenie, ktoré mi napadne, keď mám pri písaní akéhokoľvek textu správne napísať čiarku.
Neraz ma sklamali aj zaručené a rokmi overené pravidlá. Teda, ony platia, len mnohí z nás nepoznajú výnimky z nich.    

Škola nám, aspoň tým, ktorí dávali na hodinách pozor, dala mnoho. Naučili sme sa vybrané slová, vďaka ktorým vieme základné pravidlá, kde písať i a kde y. Drahé pani učiteľky nás naučili aj základy toho, kde majú byť čiarky. Až praxou a napísaním obrovského množstva textov však človek zistí, že základné pravidlá nie vždy stačia. A že výnimka potvrdzuje pravidlá. Ba dokonca, že existuje aj výnimka z výnimky. Pozrime sa teda, ako to s tými čiarkami vlastne je. 

Nie je a ako a

Ak máme jednoduchú vetu s viacnásobným vetným členom, ktorý je spojený spojkami

a, i, aj, alebo, ani, či, čiarku nepíšeme. Napr. Zoberiem si zelené alebo červené šaty.  Ak je však jednoduchá veta s viacnásobným vetným členom, ktorý je spojený spojkami

i-i, aj-aj, alebo-alebo, ani-ani, buď-alebo, či-alebo, v takomto prípade čiarku píšeme. Napr. Zoberiem si buď zelené šaty, alebo červené.    

Podraďovacie súvetia

Podľa všeobecných pravidiel čiarku vždy píšeme v podraďovacom súvetí, kde je hlavná veta oddelená od vedľajšej práve čiarkou. Požívame v nich rôzne spojky:

že, aby, lebo. Zrejme neexistuje veta, v ktorej, ak použijete niektorú z uvedených spojok, by čiarka nemala ísť. Napr. Myslel som si, že sa už neukážeš. Je mi to jedno, len aby tebe bolo lepšie. 
Aby sme si však potvrdili, že slovenčina je naozaj komplikovaný jazyk, aj tu existujú výnimky. Napríklad pri slove aby, ktoré nie vždy musí vo vete plniť funkciu spojky. Niekedy totiž plní aj úlohu častice. A vtedy čiarku nepíšeme. Napr. Len aby prišiel. Už aby to skončilo.

Čo s príslovkami

Podobne je to aj s príslovkami kedy, prečo, ako, kde. V tomto prípade je však dôležité všímať si umiestnenie spojky. Ak sa nachádza na začiatku vety, pochopiteľne, nie vždy bude treba vo vete písať čiarku. Napr. Kedy si sa s ňou dohodol?

Darmo budeme premýšľať, kde ju dáme, keďže ide o jednoduchú vetu bez viacnásobného vetného člena. Iný je však prípad, ak sa nachádza v strede vety. Napr. Zabudol som, kedy si sa s ňou dohodol. V tomto prípade už spojka spája dve vety do podraďovacieho súvetia. A tam čiarku napísať musíme.   

Zložené výrazy

Čiarka plní v texte viaceré funkcie. Najskôr si priblížime takzvanú pripájaciu funkciu čiarky. Často sa spája so spojkami takzvaného zloženého výrazu -

a tak, a to, a preto, a predsa, a jednako, a pritom… Hoci sme sa v škole učili, že pred spojku a čiarku nepíšeme, toto sú výnimky potvrdzujúce pravidlo. V takomto prípade teda čiarku písať budeme. Napr. Boli sme dohodnutí, a tak som sa tam vybral. Ublížila mi, a to nemala robiť. Zakázal som jej odísť, a predsa ma neposlúchla. 
No pozor! Aj táto výnimka má svoju výnimku. V niektorých prípadoch totiž môže napríklad a to stáť vo vete ako zlučovacia spojka a spolu s odkazovacím výrazom to. Nie sú teda zloženým výrazom a vtedy čiarku nenapíšeme. Napr. Často pil alkohol a to sa odzrkadlilo na jeho zdraví. V tomto prípade je slovo to chápané ako zámeno nahrádzajúce v druhej vete spojenie pitia alkoholu, o ktorom sa píše v úvode.   
Treba však poznamenať, že pri písaní sa tieto spojky v uvedenom význame používajú len ojedinele. Vo väčšine prípadov sa pred uvedené spojky čiarka píše bez toho, aby ste sa museli dlho zamýšľať nad tým, či ide o zložený výraz alebo o zlučovaciu spojku a odkazovací výraz.   

Len na zhodnotenie

Vyčleňovacia funkcia čiarky vychádza z toho, že ohraničuje určité slovo, bez ktorého by veta mala presne ten istý význam, aký má aj s ním. Ide o takzvané hodnotiace častice, ktoré v texte oddeľujeme čiarkami.

Napr. Cieľ chceli zasiahnuť z diaľky, žiaľ, nepodarilo sa. Ďalšou časticou spadajúcou do kategórie hodnotiacich môže byť slovíčko pochopiteľne. Napr. Rada by som prišla, pochopiteľne, ak ti to nebude vadiť. 
Tu môžeme hovoriť aj o takzvaných vsuvkách, ktoré taktiež vo vete oddeľujeme čiarkami. Napr. Mimoriadne, už v druhej polovici septembra, začína na Orave snežiť.   

Príliš komplikované

Na záver malé skomplikovanie, aby sa vám nezdalo, že čiarky už budete vedieť písať. Platí totiž ešte jedna zaujímavosť, pri ktorej môžete zabudnúť na väčšinu z toho, o čom ste doteraz čítali.

Ak máte zložité súvetie, v ktorom sú dve vedľajšie vety k hlavnej v podraďovacom vzťahu, a sú spojené spojkou a, za ktorou nasledujú zámená

ktorý, aký, čo, alebo príslovka kde, kedy, prečo, vtedy pred a čiarku nepíšeme. Túto siahodlhú a náročnú definíciu si najlepšie vysvetlíme na príklade. Napr. Mama rozhodne, kedy pôjdeš vonku a kedy zostaneš doma. Videli, že sa s ňou nedohodnú a že im nič nepodpíše. Čiarku nepíšeme, lebo medzi vetami je priraďovací vzťah.

No opäť pozor! Ak za prvou podraďovacou vetou ide veta, ktorá je k nej znovu v podraďovacom vzťahu, musíme ju oddeliť čiarkou. Napr. Videli, že sa s ňou nedohodnú, čo ich zarmútilo, a že im nič nepodpíše. 

Skracujte a rozdeľujte

A ešte jedna rada na nezaplatenie: Najlepšie, ako sa komplikáciám s písaním čiarok v takýchto dlhých a náročných vetách vyhnete, je z jednej príšerne dlhej a krkolomnej vety urobiť dve kratšie.

Napr. Mama rozhodne, kedy pôjdeš vonku. A mama tiež povie, kedy zostaneš doma. Tu vám postačia aj základné znalosti o písaní čiarok. Každý pochopí, čo ste chceli vlastne povedať a nebudete musieť premýšľať nad tým, či ste náhodou neurobili nejakú chybu.